Situata 8 - In The City

Interview USA

Today going to talk about places in the city and also we are going to visit our capital city Tirana. So let’s start first by learning about the most important places in the city.

First of all, we have:

Në qytet

Sot do të flasim rreth vendeve në qytet and gjithashtu do të vizitojmë kryeqytetin tonë Tiranën. Pra le të fillojmë duke mësuar vendet më të rëndësishme në qytet.

Së pari kemi:

In Tirana

So let’s speak in English. Today is very hot here. In the morning it was cold so I had my jacket, but anyway… Let’s continue with our presentation. Here we have the Opera.

The building of Opera… It’s a very famous building because a lot of concerts are held here and it’s very important. In most… in all cities… in all big cities, there is always an opera building.

So here we have the... the Skanderbeg square. This is the Skanderbeg square and here we have the statue of Skanderbeg. Skanderbeg is the national hero we are known… most of the nations know Albania because of Skanderbeg.

And then we have the city hall. Here it’s the city hall and the city hall is the place where the decisions about the city are made and as you see…

There are some people protesting with our national flag and also we have here the museum, our beautiful museum.

And we have here the mosque and also the Clock tower…

The Mosque and the clock tower are very important and very well known in Albania.


Në Tiranë

Pra, le të flasim në anglisht. Sot është shumë nxehtë këtu. Në mëngjes ishte ftohtë kështu që mora xhaketën time, por gjithsesi… Le të vazhdojmë me prezantimin tonë. Këtu kemi Operën.

Ndërtesa e Operës… Është një ndërtesë shumë e famshme, sepse këtu mbahen shumë koncerte dhe është shumë e rëndësishme. Në shumicën e… në të gjitha qytetet… në të gjitha qytetet e mëdha ka gjithmonë një ndërtesë Opere.

Pra këtu kemi sheshin Skënderbej. Ky është sheshi Skënderbej dhe këtu kemi statujën e Skënderbeut. Skënderbeu është heroi ynë kombëtar që ne na njohin… shumica e kombeve e njohin Shqipërinë nga Skënderbeu.

Dhe pastaj kemi bashkinë. Këtu është bashkia e qytetit dhe bashkia e qytetit është vendi ku merren vendimet për qytetin dhe siç e shihni…

Ka disa njerëz që protestojnë me flamurin tonë kombëtar dhe gjithashtu kemi këtu muzeun, muzeun tonë të bukur.

Dhe këtu kemi xhaminë dhe gjithashtu Kullën e Sahatit…

Xhamia dhe Kulla e Sahatit janë shumë të rëndësishme dhe shumë të njohura në Shqipëri.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht