Situata 6 - Historia E Krishtlindjeve

A Christmas Story

Do you know about Santa Claus and his reindeer?

Every Christmas Santa Claus leaves the North Pole on his reindeers’ sleigh. He travels all around the world to give presents to children. All these presents are prepared by his elves. His reindeers fly in the sky and they stop whenever they see a chimney on the roof of a house. Santa Claus enters the houses through this chimney and ends up in the fireplace. There are stockings hanging on the fireplace, waiting for the Santa to put presents inside of them. There are also wreaths everywhere in the house along with other Christmas ornaments.

There is also a big Christmas tree close to the fireplace, where there are a lot of ornaments such as Christmas lights, stars, candy cane, etc. Santa also puts some of his presents underneath the Christmas tree.

There is also a big table with candles and plates, waiting to be filled with plenty of delicious food for Christmas eve.

And Santa Claus goes in every house till everybody has a present for Christmas.

Një Histori Krishtlindjesh

A e dini për Babagjyshin dhe drerët e tij?

Çdo Krishtlindje Babagjyshi largohet nga Poli i Veriut në slitën e tij të drerëve. Ai udhëton në të gjithë botën për t’ju dhënë dhurata fëmijëve. Të gjitha këto dhurata përgatiten nga elfët e tij. Drerët e tij fluturojnë në qiell dhe ndalen sa herë që shohin një oxhak në çatinë e një shtëpie. Babagjyshi hyn në shtëpi nëpër këtë oxhak dhe përfundon në hoxhak. Ka çorape të varura në hoxhak, duke pritur që Babagjyshi të vendosë dhurata brenda tyre. Ka edhe kurora kudo në shtëpi së bashku me zbukurimet e tjera të Krishtlindjeve.

Ka edhe një pemë të madhe Krishtlindjesh afër hoxhakut, ku ka shumë zbukurime si dritat e Krishtlindjeve, yjet, karamele etj. Santa gjithashtu i vë disa nga dhuratat e tij nën pemën e Krishtlindjeve.

Ekziston edhe një tavolinë e madhe me qirinj dhe pllaka, duke pritur të mbushen me shumë ushqime të shijshme për festën e Krishtlindjeve.

Dhe Santa Claus shkon në çdo shtëpi derisa gjithkush ka një dhuratë për Krishtlindje.

My Christmas

I am celebrating my Christmas in Gran Canaria and it’s the first time that I’m celebrating Christmas in a tropical place and the weather here it’s hot, normally because today we are hiking and now, I am on the top of the mountain and here it’s not so hot… and here it’s not so hot, but I guess compared to Albania it’s way better and… Our friends are calling us so we have to go. I wanted to ask you where you are going to celebrate this… this Christmas and what are you going to do. And I want to know something special about how you celebrate Christmas and New Year… And some specialties that you do, so please leave a comment and tell me your specialties for Christmas and New Year.

Now we are in the middle of the forest and as you see from behind, there are plenty of people here, thousands of people and they are from everywhere. They are from Switzerland France from Germany from Great Britain… I’ve met from America from Australia so from all around the world… from Germany… there are a lot of Germans here so they are from everywhere…and I’ve never met an Albanian… and I wonder why I have never seen any Albanian in all places I’ve been and I think I know why because Albanians don’t speak English and English is the basic language here with everybody we will speak in English so what should your New Year’s resolution be then? Your New Year’s Resolution should be learning English perfectly. Learning how to speak and how to understand English perfectly.

Krishtlindjet e Mia

Unë jam duke festuar Krishtlindjet e mia në Gran Canaria dhe është hera e parë që po i festoj Krishtlindjet në një vend tropikal dhe koha është e nxehtë, normalisht sepse sot jemi duke ecur dhe tani, unë jam në majë të malit dhe këtu nuk është aq e nxehtë … dhe këtu nuk është aq e nxehtë, por mendoj se në krahasim me Shqipërinë është shumë herë më e mirë dhe… Miqtë tanë po na thërrasin kështu që ne duhet të shkojmë. Doja t’ju pyes ku do t’i festoni këto … këto Krishtlindje dhe çfarë do të bëni. Unë dua të di gjithashtu diçka të veçantë se si ju festoni Krishtlindjet dhe Vitin e Ri … Dhe disa specialitete… disa specialitete që bëni, prandaj ju lutemi të lini një koment dhe më tregoni specialitetet tuaja për Krishtlindje dhe Vitin e Ri.

Tani ne jemi në mes të pyllit dhe siç e shihni nga prapa, ka shumë njerëz këtu, mijëra njerëz dhe ata janë nga kudo. Ka nga Zvicra, nga Franca, nga Gjermania, nga Britania e Madhe… Kam takuar nga Amerika, nga Australia, pra nga e gjithë bota … nga Gjermania … ka shumë gjermanë këtu, pra janë nga kudo … dhe unë kurrë nuk kam takuar një shqiptar … dhe pyes veten pse kurrë nuk kam parë asnjë shqiptar në të gjitha vendet ku kam qenë dhe mendoj se e di pse; Për shkak se shqiptarët nuk flasin anglisht dhe anglishtja është gjuha themelore këtu me të gjithë, ne flasim në gjuhën angleze, pra çfarë duhet të jetë rezoluta juaj e Vitit të Ri atëherë? Rezoluta juaj e Vitit të Ri duhet të jetë të mësoni anglisht në mënyrë të përsosur. Të mësoni si të flisni dhe si të kuptoni anglishten në mënyrë perfekte.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht