Situata 5 - Në Qendrën Tregtare

Dialogue

P= Paula

B= The Boy


P: I’m sorry do you speak English?

B: Ahh so so…

P: I am a new student here and I would like to know some interesting places I can visit in Bragança.

B: You’ve already visited the castle?

P: No, where is it?

B: You can go over* there and when you turn right*, you can see the castle.

P: Ahh it’s close to here?

B: Yes, it’s close, about 1 kilometer.

P: Okay thank you, and another thing…

B: If you want to know about other places, you can go to the tourism center. It’s near* here.

P: So I should go straight there and turn right. (So I go straight and turn right…) And is there any shopping center here?

B: Of course! You can see the shopping center there.

P: I cross the fountain and…

B: Then on your left, you can see the theater…

P: Ah so there… it’s the theater, on the left side and on the right side…

B: On the right side you can see the shopping… the shopping mall.

P: Okay… I see… and I have one more question. How can I go to the University from here? Which is the shortest way?

B: You need to go to “Avenida Sacaneiro”, it’s straight here. You need to walk straight for 2 kilometers.

P: Okay thank you very much…

B: You are welcome, no problem.


Bashkëbisedim

P= Paula

B= Djali


P: Më falni, flisni anglisht?

B: Ahh çka…

P: Unë jam një studente e re këtu dhe do të doja të dija disa vende interesante që mund të vizitoja në Bragança.

B: E ke vizituar kështjellën?

P: Jo, ku është?

B: Mund të shkosh atje * dhe kur të kthehesh djathtas*, mund ta shohësh kështjellën.

P: Ahh është këtu afër?

B: Po, është afër, rreth 1 kilometër.

P: Ahh faleminderit, dhe një tjetër gjë …

B: Nëse do të dish për vende të tjera, mund të shkosh në qendrën e turizmit. Është këtu afër*.

P: Pra, unë duhet të shkoj direkt atje dhe të kthehem djathtas. (Kështu që unë shkoj drejt dhe kthehem djathtas…) Dhe a ka ndonjë qendër tregtare këtu?

B: Sigurisht! Mund ta shohësh qendrën tregtare atje.

P: Kapërcej shatërvanet dhe…

B: Pastaj në të majtën tënde mund të shohësh teatrin …

P: Ah, kështu që atje … është teatri, në anën e majtë, dhe në anën e djathtë …

B: Në anën e djathtë mund të shohësh qendrën… qendër tregtare.

P: Mirë … e shoh … dhe kam edhe një pyetje tjetër. Si mund të shkoj në universitet nga këtu? Cila është mënyra më e shkurtër?

B: Duhet të shkosh në “Avenida Sacaneiro”, është drejt këtu. Duhet të ecësh drejt për 2 kilometra.

P: Faleminderit shumë…

B: Je e mirëpritur, nuk ka problem.


At The Shopping Center

So now I am near the theater and the shopping mall. It’s over there and I… I see the shopping mall and I’m thinking to do some shopping as I’m here, so let’s go and check the shopping mall. Let’s go…

So now we are in the shopping center. And as you can see here it’s the Zara kids shop. We won’t go inside because I don’t need some kid's clothes but we can go and check for other shops.

Okay so now I am in the Sports Zone shop and I am looking for some sports clothes… I like this one, it’s a sweater and of course, it’s a bigger size than I need. It looks so big for me but I’m going to check for the right size, maybe we have the right size… It doesn’t seem so, so I will have to look for some other clothes. We have other sweaters here, we have jackets, we have trousers, blouses what else? Yeah, we have some sports jackets here, but all of them don’t look like they are my size. I don’t know if I can find something for my size. Oh yes, I found a really simple blouse, a nice one… Maybe I will buy this one and yes there are some smaller size trousers and here there are the sneakers… sneakers. I really like this model. Don’t you think it is nice? I think it’s nice a one, it’s black and yeah it’s a really nice one. So there are a lot of things here, so I have to look around and to find what I need because there are so many, so many different models and it’s a variety of things so I have to find what I really need. See you in the next video.

And now we are going to buy something for the house. This is the shop where you can find everything for the house starting from the dishes, from the plates, until the things for your toilet. Let’s go!

Whoa… It’s such a nice cup, maybe I will buy this one and it is with this teacup and they are so nice, also with a little spoon. There are three little spoons. I think it’s a good deal to buy this. I will look around for other things and maybe I come and buy this because I really like them. And here we have the plates, nice plates and the… and the wine glasses. It’s everything in here everything… Look at the candle cups… I think it’s called like this. They are so nice… It’s everything in here everything… and the flowers and everything for… for decoration… there is everything for the decoration. Look at the vase, it’s such a nice vase and the flowers and everything… You can find everything for decoration, here but let’s go and check for some other things… And now we are in the pan’s section. There are all pans of every size; big, small, medium the deep pan. I like this one because you can use this one as a pan but also as a cooker because you can also… apart from frying things, you can also cook things here. So I think I’m going to buy this one… And also here we have the other section with all kinds of spoons that we need for the kitchen… and also the knives… they are nice knives… all kinds of knives. Yes and there are so many things, so I have to finish the video here so I can concentrate and buy what I need otherwise I will spend all my money here.

See you in the next video!


Në Qendrën Tregtare

Pra tani jam afër teatrit dhe qendrës tregtare. Është atje dhe… e shoh qendrën tregtare dhe jam duke menduar të bëj pazar meqë jam këtu, kështu që të shkojmë dhe të kontrollojmë qendrën tregtare. Shkojmë…

Pra, tani jemi në qendrën tregtare. Dhe siç mund ta shihni këtu është dyqani Zara i fëmijëve. Nuk do të hyjmë brenda, sepse nuk kam nevojë për disa rroba për fëmijët, por mund të shkojmë dhe të kontrollojmë dyqane e tjera.

Mirë pra tani jam në Sport Zone dhe jam duke kërkuar për disa rroba sportive… Më pëlqen kjo, është një triko dhe natyrisht është një masë më e madhe se më duhet. Ajo duket kaq e madhe për mua, por unë do të kontrolloj për masën e duhur, ndoshta ka një masë të duhur … Nuk duket se ka, kështu që do të duhet të shikoj për disa rroba të tjera. Ka pulovra të tjera këtu, ka xhaketa, ka pantallona, bluza çfarë tjetër? Po ka disa xhaketa sportive këtu, por të gjitha, nuk duken sikur janë masa ime. Nuk e di nëse mund të gjej diçka në masën time. Oh po, kam gjetur një bluzë të thjeshtë, e bukur … Ndoshta unë do ta blej këtë dhe këtu ka disa pantallona me masë më të vogël dhe këtu ka atlete… atlete. Më pëlqen vërtet ky model. A nuk mendoni se është i bukur? Unë mendoj se është i bukur, është i zi dhe ky është me të vërtetë i bukur. Pra, ka shumë gjëra këtu, kështu që duhet të shikoj përreth dhe të gjej ato që kam nevojë për shkak se ka kaq shumë, kaq shumë modele të ndryshme dhe ka një shumëllojshmëri gjërash kështu që unë duhet të gjej ato që më duhet. Shihemi në videon tjetër.

Dhe tani do të blejmë diçka për shtëpinë. Ky është dyqani ku mund të gjeni gjithçka për shtëpinë duke filluar nga enët, nga pjatat, deri te gjërat për tualetin tuaj. Shkojmë!

Whoa … Është një filxhan kaq i bukur, ndoshta unë do ta blej këtë dhe është me këtë filxhan çaji dhe ata janë kaq të këndshëm, edhe me një lugë të vogël. Ka tre lugë të vogla. Unë mendoj se është një marrëveshje e mirë ta blej këtë. Do të shikoj për gjëra të tjera dhe ndoshta do të vij dhe do ta blej këtë, sepse më pëlqejnë me të vërtetë. Dhe këtu kemi pjatat, pjata të bukura dhe… dhe gotat e verës. Ka gjithçka këtu, gjithçka… Shikoni gotat e qirinjve… Mendoj se quhen kështu. Ata janë kaq të bukur … Ka gjithçka këtu, gjithçka… dhe lulet dhe gjithçka për… për zbukurim… ka gjithçka për dekorimin. Shikoni vazon, është një vazo e bukur dhe lulet dhe gjithçka… Ju mund të gjeni gjithçka për zbukurim, këtu, por le të shkojmë dhe të kontrollojmë për disa gjëra të tjera… Dhe tani jemi në seksionin e tiganëve. Ka tigan të çdo mase; të mëdha, të vogla, të mesme, tigan të thellë. Më pëlqen ky, sepse mund ta përdorësh këtë si një tigan, por edhe si tenxhere, sepse gjithashtu mund të … Përveç skuqjes, gjithashtu mund të gatuash gjëra këtu. Kështu që unë mendoj se unë do të blej këtë … Dhe këtu kemi gjithashtu seksionin tjetër me të gjitha llojet e lugëve që kemi nevojë në kuzhinë… dhe thika… ata janë thika të këndshme… të gjitha llojet e thikave. Po ka edhe kaq shumë gjëra, kështu që unë duhet të përfundoj videon këtu, kështu që unë mund të përqendrohem dhe të blej ato që kam nevojë, në të kundërt, do të harxhoj të gjitha paratë e mia këtu.

Shihemi në videon tjetër!

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht