Situata 3 - Në Supermarket

At The Supermarket

There are candies and there are chocolates… There are biscuits…or cookies, biscuits again and here we have some kind of dessert. I don’t know how to show it… okay this one maybe… some kind of dessert and so on but I would like…

I would like to buy some food and I don’t know in fact where to buy it… Here we have the donuts…donuts, croissants… We have so many sweet things and bread… So we have everything, but… Here is the section with vegetables and fruits but I would like to buy some other things and I don’t know where I can find these things because it is a really big supermarket so I will try to ask one of the workers now.

I want to buy some dairy products but I don’t know where I can find the dairy products so... I see a worker here and I hope he speaks English so I can ask him about the dairy products, where I can find them.

Në Supermarket

Ka karamaele dhe ka çokollata … Ka biskota … ose “cookies”, biskota përsëri dhe këtu kemi një lloj ëmbëlsirë. Nuk e di se si t’ua tregoj… Në rregull këtë ndoshta…

Një lloj ëmbëlsirë dhe kështu me radhë, por unë do të doja … unë do të doja të blija disa ushqime dhe nuk e di në të vërtetë se ku t’i blej… Këtu kemi donuts … donuts (një lloj keku i vogël), kruasantë… Ka kaq shumë gjëra të ëmbla dhe bukë… Pra, ka gjithçka, por… Këtu është seksioni me perime dhe fruta, por unë do të doja të blija disa gjëra të tjera dhe unë nuk e di se ku mund t’i gjej këto gjëra, sepse është një supermarket me të vërtetë i madh, kështu që unë do të përpiqem të pyes një nga punonjësit tani.

Unë dua të blej bulmet, por nuk e di ku unë mund të gjej bulmet, kështu që... shoh një punëtor këtu dhe shpresoj se ai flet anglisht, kështu që unë mund ta pyes për bulmetet, ku mund t'i gjej.

Dialog

P: Paula

W: Worker


P: Sorry. Do you speak English?

W: Yes Yes…

P: Can you tell me where I can find the dairy products?

W: Okay come on and I’ll show you…

P: Okay, thank you! I am searching first for some yogurt.

W: Yogurt? Okay.

P: Yes!

W: We have some yogurt over there.

P: Okay so here… Just a second, please!…

W: Okay…


Here we have some ready food, almost ready food. You can see the pasta and also pizza, different kind of… This is not a pizza in fact, but yes it’s a traditional food of Portugal I guess… Yeah here we have the pizza section and here we have the meat product we have sausages salami etc


P: So where is the yogurt?

W: The yogurt is here.

P: Okay…


Here we have the meat…

P: And the yogurt is…


W: You can find *many kinds of yogurt here…

P: Okay thank you very much!

W: Do you want more things?

P: For now no, but maybe later, I will ask you. Thank you very much!

W: You are welcome!


So we finished the… I finished the shopping here and now I am in… I am here… I wanted to buy some olive oil. There are all kinds of oils here… Sunflower oil, olive oil there…

And I will finish my shopping day here by buying the olive oil… and I will go home. See you in the next video, bye-bye!

Bashkëbisedim

P: Paula

W: Punëtori


P: Më falni. A flisni anglisht?

W: Po Po …

P: A mund të më thoni se ku mund t’i gjej bulmetet?

W: Mirë, eja dhe unë do t’jua tregoj…

P: Mirë, faleminderit! Unë jam duke kërkuar së pari për kos.

W: Kos? Mirë.

P: Po!

W: Ne kemi kos aty.

P: Mirë domethënë këtu… Vetëm një sekondë ju lutem!…

W: Mirë…


Këtu kemi disa ushqime të gatshme, ushqime pothuajse të gatshme. Mund të shihni makaronat dhe gjithashtu picat, një lloj tjetër… Kjo nuk është një picë në fakt, por po kjo është një ushqim tradicional i Portugalisë mendoj… Po, këtu kemi seksionin e picave dhe këtu kemi produktet e mishit. Ka salcice, sallam etj.


P: Pra, ku është kosi?

W: Kosi është këtu.

P: Mirë…


Këtu kemi mish…


P: Dhe kosi është …

W: Mund të gjeni * shumë lloje kosi këtu…

P: Faleminderit shumë!

W: A doni më shumë gjëra?

P: Tani për tani jo, por ndoshta më vonë, do t’ju pyes. Faleminderit shumë!

W: Jeni të mirëpritur!


Kështu që ne mbaruam… Unë mbarova pazarin këtu dhe tani jam në… Jam në… këtu… Unë doja të blija një vaj ulliri. Janë të gjitha llojet e vajrave këtu… Vaj luledielli, vaj ulliri…

Dhe unë do të përfundoj ditën e pazarit këtu duke blerë vaj ulliri… dhe do të shkoj në shtëpi. Shihemi në videon tjetër, mirupafshim!

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht