Situata 10 - The Story Of The Seed

The Story Of The Seed

A successful businessman was growing old and he knew it was time to choose a successor to take over the business. He called all the young executives in his company together.

“It is time for me to step down and choose the next CEO. I have decided to choose one of you. I am going to give each one of you a SEED today – one very special SEED. I want you to plant the seed, water it, and come back here one year from today with what you have grown from the seed I have given you. I will then judge the plants that you bring, and the one I choose will be the next CEO.”

One man, named Jim, was there that day and he, like the others, received a seed. He went home and excitedly, told his wife the story. She helped him get a pot, soil and compost and he planted the seed.

Everyday, he would water it and watch to see if it had grown. After about three weeks, some of the other executives began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow.

Jim kept checking his seed, but nothing ever grew.

A year finally went by and all the young executives of the company brought their plants to the CEO for inspection. Jim told his wife that he wasn’t going to take an empty pot… But she asked him to be honest about what happened. Jim felt sick to his stomach, it was going to be the most embarrassing moment of his life, but he knew his wife was right.

When Jim arrived, he was amazed at the variety of plants grown by the other executives. They were beautiful – in all shapes and sizes. Jim put his empty pot on the floor and many of his colleagues laughed, a few felt sorry for him!

Jim just tried to hide in the back. “My, what great plants, trees, and flowers you have grown,” said the CEO. “Today one of you will be appointed the next CEO!”

All of a sudden, the CEO spotted Jim at the back of the room with his empty pot. Jim was terrified. He thought, “The CEO knows I’m a failure! Maybe he will have me fired!”

When Jim got to the front, the CEO asked him what had happened to his seed – Jim told him the story.

The CEO asked everyone to sit down except Jim. He looked at Jim, and then announced to the young executives, ‘Behold your next Chief Executive Officer!

Then the CEO said, ‘One year ago today, I gave everyone in this room a seed. I told you to take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today. But I gave you all boiled seeds; they were dead – it was not possible for them to grow.

Jim was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. Therefore, he is the one who will be the new Chief Executive Officer!’


Historia E Farës

Një biznesmen i suksesshëm po plakej dhe ai e dinte se ishte koha për të zgjedhur një pasardhës për ta marrë në dorëzim biznesin. Ai i thirri të gjithë drejtuesit e rinj të kompanisë së tij së bashku.

“Është koha që unë të tërhiqem dhe të zgjedh drejtorin e ardhshëm. Kam vendosur të zgjedh një prej jush. Unë do t’i jap secilit prej jush sot një FARË – një FARË shumë të veçantë. Dua që ju të mbillni farën, ta ujisni dhe të ktheheni këtu një vit nga sot me atë që keni rritur nga fara që ju kam dhënë. Pastaj do të gjykoj bimët që ju sillni, dhe atë që do zgjedh do të jetë drejtori i ardhshëm.”

Një burrë, i quajtur Jim, ishte atje atë ditë dhe ai, si të tjerët, mori një farë. Ai shkoi në shtëpi dhe i emocionuar, i tregoi gruas së tij historinë. Ajo e ndihmoi atë të merrte një vazo, dhé dhe pleh dhe ai e mbolli farën.

Çdo ditë, ai e ujiste atë dhe shikonte nëse ishte rritur. Pas rreth tri javësh, disa nga drejtuesit e tjerë filluan të flasin për farat e tyre dhe bimët që kishin filluar të rriteshin.

Xhimi vazhdonte të kontrollonte farën e tij, por asgjë nuk u rrit kurrë.

Një vit më në fund kaloi dhe të gjithë drejtuesit e rinj të kompanisë sollën bimët e tyre te drejtori për inspektim. Xhimi i tha gruas së tij se ai nuk do të merrte një vazo të zbrazët… Por ajo i kërkoi që të ishte i sinqertë për atë që ndodhi. Xhimit i vinte për të vjellë, do të ishte momenti më i sikletshëm i jetës së tij, por ai e dinte që gruaja e tij kishte të drejtë.

Kur arriti Xhimi, ai u mahnit me shumëllojshmërinë e bimëve të rritura nga drejtuesit e tjerë. Ato ishin të bukur – në të gjitha format dhe madhësitë. Xhimi e vuri vazon e tij të zbrazët në dysheme dhe shumë nga kolegët e tij qeshën, disa ndien keqardhje për të!

Xhimi thjesht u përpoq të fshihej prapa. “O Zoti im, çfarë bimësh, pemësh dhe lulesh të shkëlqyera që keni rritur”, tha drejtori. “Sot njëri prej jush do të emërohet drejtor i ardhshëm!”

Papritur, CEO e vuri re Xhimin në pjesën e prapme të dhomës me vazon e tij të zbrazët. Xhimi u tmerrua. Ai mendoi, “Drejtori e di se unë jam një dështim! Ndoshta ai do të më pushojë nga puna!”

Kur Xhimi arriti para, drejtori e pyeti se çfarë kishte ndodhur me farën e tij – Xhimi i tregoi historinë.

Drejtori i Përgjithshëm i kërkoi të gjithëve të ulen, përveç Xhimit. Ai e shikoi Xhimin, dhe pastaj njoftoi drejtuesit e rinj, ‘Ja Kryeshefi juaj Ekzekutiv i ardhshëm!

Atëherë Drejtori i Përgjithshëm tha: ‘Sot, një vit më parë, u dhashë të gjithëve në këtë dhomë një farë. Unë ju thashë ta merrni farën, ta mbillni, ta ujisni dhe ta ktheni përsëri tek unë sot. Por ju dhashë të gjithëve fara të ziera; ato ishin të vdekura – nuk ishte e mundur që të rriteshin.

Xhimi ishte i vetmi me guximin dhe ndershmërinë të më sillte një vazo me farën time në të. Prandaj, është ai që do të jetë Kryeshefi Ekzekutiv i ri! ‘


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht