RREGULLAT E SHQIPTIMIT NË ANGLISHT II

Rregullat e shqiptimit janë një nga pjesët më kryesore në mësimin e një gjuhe.

Rregullat e Shqiptimit

Para se të nisim me rregullat e shqiptimit në anglisht, duhet të mësojmë rreth tingujve të zanoreve. Zanoret në anglisht kanë dy tinguj:

Tingulli i Shkurtër:


A – a

E – e

I – i

O – o/a/ou

U – ë

Tingulli i Gjatë:


A – ei

E – i:

I – aj

O – ou

U – ju/u

BZ

(Bashkëtingëllore Zanore)

Zanorja që gjendet në fund të fjalës (dhe para ka një bashkëtingëllore) shqiptohet me tingullin e saj të gjatë.

to go (shkoj)

to be (jam)

he (ai)

SH

➡ Kur bashkëtingëlloret s dhe h gjenden bashkë, ato shqiptohen –sh.

wish (dëshirë)

show (shfaqje)

shape (formë)

Y

Ka tre shqiptime:

j

yellow (i verdhë)

young (i ri)

year (vit)

aj

to try (provoj)

to cry (qaj)

my (im)

i

baby (beb)

ability (aftësi)

responsibility (përgjegjësi)

CH

Kur bashkëtingëlloret c dhe h gjenden bashkë, ato shqiptohen –ç.

chair (karrige)

chicken (pulë)

torch (elektrik dore)


EA

➡ Diftongu ea në shumicën e rasteve shqiptohet –i.

team (skuadër)

cream (krem)


OU

➡ Diftongu ou ka tre shqiptime:

au

ground (tokë)

round (i rrumbullakët)

a

cousin (kushëri)

ës (ous)

gorgeous (i mrekullueshëm)

QU

k/kw

queen (mbretëreshë)

equal (i barabartë)

Prapashtesa -esque

esque lexohet esk.

picturesque (piktoresk)

gigantesque (gjigant)

Prapashtesa -ize/ise

ize (A)/ise (B) lexohet aiz.

to finalize/finalise (përfundoj)

to emphasize/emphasise (theksoj)

IC

Ic lexohet ik.

specific (specikif)

problematic (problematik)

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht