RREGULLAT E SHQIPTIMIT NË ANGLISHT

Rregullat e shqiptimit janë një nga pjesët më kryesore në mësimin e një gjuhe.

Rregullat e Shqiptimit

Para se të nisim me rregullat e shqiptimit në anglisht, duhet të mësojmë rreth tingujve të zanoreve. Zanoret në anglisht kanë dy tinguj:

Tingulli i Shkurtër:


A – a

E – e

I – i

O – o/a/ou

U – ë

Tingulli i Gjatë:


A – ei

E – i:

I – aj

O – ou

U – ju/u

BZB

(Bashkëtingëllore Zanore Bashkëtingëllore)

Kur kemi BZB, zanorja do të shqipëtohet si një tingull i shkurtër.

to cut (pres)

hat (kapelë)

to win (fitoj)

BZB + E

Kur kemi BZB + E, zanorja do të shqipëtohet si një tingull i gjatë.

cute (i lezetshëm/i ëmbël)

hate (urrejtje)

wine (verë)

BZZB

Kur kemi BZZB, zanorja e parë do të shqiptohet si një tingull i gjatë, bashkëtingëllorja e dytë është e heshtur.

soap (sapun)

bean (fasule)

main (kryesore)

tree (pemë)

PH

➡ Diftongu PH në anglisht lexohet f.

elephant (elefant)

nephew (nip)

pharmacy (farmaci)


OO

➡ Dy zanore oo, shqiptohen ndonjëherë si ʊ e shkurtër dhe ndonjëherë si e gjatë.

ʊ (e shkurtër)

book (libër)

poor (i varfër)

look (shikim)

u (e gjatë)

food (ushqim)

school (shkollë)

pool (pishinë)

C

Bashkëtingëllorja c, shqiptohen si k, por ndonjëherë edhe si s.

c+a, c+o, c+u (k)

cat (mace)

cone (kon)

cube (kub)

c+e, c+i, c+y (s)

center (qendër)

city (qytet)

cycle (cikël)

Prapashtesa -tion

Prapashtesa tion shqiptohet –shën (ʃən).

position (pozicion)

operation (operacion)

ambition (ambicie/qëllim)

Prapashtesa -sion

➡ Prapashtesa sion shqiptohet –zhën (ʒən).

conclusion (përfundim)

decision (vendim)

television (televizion)

Prapashtesa -able

➡ Kur a është e theksuar –able shqiptohet eibël (eɪbl).

table (tryezë)

➡ Kur a është e patheksuar –able shqiptohet ëbël (əbl).

acceptable (i pranueshëm)

reasonable (i arsyeshëm)

Prapashtesa -ible

➡ Prapashtesa –ible shqiptohet ëbël (əbl).

visible (i dukshëm)

responsible (përgjegjës)


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht