Some/Any, Fjalët "In", "At", "On", "To", Fjala "Like"

Some/Any

Some

➡ Në fjali pozitive (I have some friends).

➡ Me emrat e numërueshëm.

➡ Me fjalët që formohen nga “some” si “somebody”, “somewhere”, “something” dhe përdoren në fjali pozitive.

Any

➡ Në fjali pyetëse/negative (Do you have any cheese?/He doesn’t have any friends in Tirana).

➡ Me emrat e numërueshëm/panumërueshëm.

➡ Me fjalët që formohen nga “any” si “anybody”, “anywhere”, “anything” dhe përdoren në fjali pyetëse dhe negative.

In, At, On, To

In

➡ We use "in" with spaces (Përdorim "in" me hapësirat):

in a room / in a building (në një dhomë, në një ndërtesë)

in a garden / in a park (në një kopsht, në një park)

➡ We use "in" with bodies of water (Përdorim "in" me format e ujit):

in the water (në ujë)

in the sea (në det)

in the river (në lumë)

➡ We use "in" with lines (Përdorim "in" me vijat):

in a row / in a line (në një rresht, në një vijë)

in a queue (në një radhë)

On

➡ We use "on" with surfaces (Përdorim "on" me sipërfaqet):

on the ceiling / on the wall / on the floor / on the table (mbi tavan / mbi mur / mbi dysheme / mbi tryezë)

➡ We use "on" with small islands (Përdorim "on" me ishujt e vegjël):

I stayed on Maui.

➡ We use "on"’ with directions (Përdorim "on" me drejtimet):

on the left (në të majtë)

on the right (në të djathtë)

straight on (drejt…)

At

➡ We use "at" with places (Përdorim "at" me vendet):

at the bus-stop

at the door

at the cinema

at the end of the street


To

➡ We use "to" with movement from one place to another (Përdorim "to" me drejtimet nga një vend në një tjetër):

I went to school.

Did you go to work?

Let’s go to the shopping mall.

*Nuk mund të themi “I go to home!”. Me “home” përdoret forma “go home”.Like

How to use the word “like”?

“Like” mund të përdoret edhe si folje, por edhe si parafjalë. Ka shumë pyetje që kanë këtë fjalë, dhe mund të jenë shumë ngatërruese.

What’s he like? – “What … like?” përdoret për të pyetur rreth karakterit të një personi apo karakteristikave të një objekti.

What does he like? – Ky përdorim i fjalës “like” është për parapëlqime të përgjithshme. Ajo ndiqet zakonisht nga folje me –ing. (I like playing tennis).

What does she look like? – “Like” përdoret edhe si një parafjalë për të shprehur tiparet fizike. Ajo ka gjithashtu edhe kuptimin e “similar to” nëse e përdor për të krahasuar dy persona.

What would you like to drink? – Kur “like” është në formën “would like” shpreh dëshira (do të doja).

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht