Koha e Kryer, Ever/Never, Yet/Just, Been/Gone

Present Perfect

Present Perfect (Koha E Kryer) i referohet një veprimi, i cili ka ndodhur disa kohë para së tashmes.

Shembuj:

➡ He has done the homework (Ai i ka bërë detyrat).

➡ I have been to Spain (Unë kam qenë në Spanjë).


Nëse duam ta themi saktësisht kur ka ndodhur ky veprim, përdorim Past Simple.

Shembuj:

➡ I was in Spain last year (Unë isha në Spanjë vitin e kaluar).

➡ He did the homework 1 hour ago (Ai i bëri detyrat 1 orë më parë).

YES/NO QUESTIONS

- Have you been to Greece (Ke qenë në Greqi)?

- Yes I have/No I have not (haven’t) (Po kam qenë/Jo nuk kam qenë (s’kam)).

Ever/Never

“Ever” përdoret në fjali pyetëse kurse “never” përdoret në fjali negative

➡ Have you ever been to the USA (Ke qenë ndonjëherë në SHBA)?

➡ I’ve never been to the USA (Nuk kam qenë asnjëherë në SHBA).

Jet/Just

“Yet” përdoret në fjali pyetëse dhe negative, kurse “just” përdoret në fjali positive.

➡ Have you finished your project (E ke mbaruar projektin)?
➡ I haven’t finished the project yet (Nuk e kam mbaruar projektin ende).
➡ I have just finished it (Sapo e kam mbaruar projektin). (pak para çastit që ti flet)

Been/Gone

“Have been” përdoret për të treguar që ke qenë dikur në jetën tënde diku, ndërsa “have gone” përdoret kur je ende në vendin për të cilin po flet.

➡ John has been to Switzerland (John ka qenë në Zvicër). (dikur)

➡ John has gone to Switzerland (John ka shkuar/është në Zvicër). (tani)

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht