5 Common Mistakes In English & Health Problems

5 Common Mistakes In English

Every (Çdo)…

“Every” shoqërohet me folje në vetën e 3-të njëjës.


Everybody were there.

Everybody was there (Të gjithë ishin atje).

Must (Duhet)...

“Must” shoqërohet me folje në formën bazë, pa “to”.


I must to go there.

I must go there (Unë duhet të shkoj atje).


* Foljet ndihmëse “can”, “may”, “must”, “shall” dhe “will” nuk shoqërohen me “to”.

Boring Vs Bored (I Mërzitshëm Vs I Mërzitur)…

➡ Mbiemrat që mbarojnë me -ed, përshkruajnë si ti ndihesh për/nga diçka.​

➡ Mbiemrat që mbarojnë me -ing, përshkruajnë shkakun që shkaktoi këtë emocion;

a boring lesson makes you feel bored.​


He is interested (Ai është i interesuar).

He is interesting (Ai është interesant).

Married To (I Martuar Me)…

➡ Folja “to marry” (martoj) shoqërohet me “to”, jo me “with” (me), si në shqip.


He is married with a singer.

He is married to a singer (Ai është i martuar me një këngëtare).

Very Much (Shumë)…

➡ “Very much” vendoset gjithmonë në fund të fjalisë.


I like very much pizza.

I like pizza very much (Më pëlqen shumë pica).

Health Problems

backache – dhimbje kurrizi

earache – dhimbje veshi

broken leg – këmbë e thyer

sore throat – dhimbje fyti

cold – e ftohur

fever – temperaturë​

cough – kollë​

toothache – dhimbje dhëmbi​

flu – grip​

measles – fruth

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht