Comparative/Superlative Adjectives, Whose + Possessive Pronoun, Have/Have Got

Comparative Adjectives (Mbiemrat Krahasorë)

1. Mbiemrat një rrokësh marrin vetëm -er në fund. Ndërsa në mbiemrat një rrokësh që mbarojnë me një zanore + një bashkëtingëllore, bashkëtingëllorja e fundit dyfishohet + er.

Shembuj:

old /olld/ => older big /big/ => bigger

safe /sejf/ => safer hot /hot/ => hotter


2. Mbiemrat që mbarojnë me -y dhe para -y ka një bashkëtingëllore, -y bie dhe merr + ier.

Shembuj:

dirty /dërti/ => dirtier (i pistë)

noisy /noizi/ => noisier (i zhurmshëm)


3. Mbiemrat me dy ose më shumë rrokje marrin parafjalën “more” para tyre.

Shembuj:

boring /boring/ => more boring (i mërzitshëm)

beautiful /bjutifull/ => more beautiful (i bukur)


4. Mbiemrat e çrregullt ndryshojnë formën e tyre plotësisht.

Shembuj:

good /i mirë/ => better /betë:(r)/

bad /bad/ => worse /uërs/

far /fa:/ => further /fërdhër/

Superlative Adjectives - Mbiemrat Sipërorë

1. Mbiemrat një rrokësh marrin vetëm -est në fund. Ndërsa në mbiemrat një rrokësh që mbarojnë me një zanore + një bashkëtingëllore, bashkëtingëllorja e fundit dyfishohet + est.

Shembuj:
old – oldest big – biggest
safe – safest hot – hottest


2. Mbiemrat që mbarojnë me -y dhe para -y ka një bashkëtingëllore, -y bie dhe merr + iest.

Shembuj:
dirty – dirtiest (i pistë)
noisy – noisiest (i zhurmshëm)


3. Mbiemrat me dy ose më shumë rrokje marrin parafjalën “most” para tyre.

Shembuj:
boring – most boring (i mërzitshëm)
beautiful – most beautiful


4. Mbiemrat e çrregullt ndryshojnë formën e tyre plotësisht.

Shembuj:
good – best (i mirë)
bad – worst (i keq)
far – farthest (i largët)

Whose + Possessive Pronouns

Whose… ? – përdoret për të pyetur rreth pronësisë së diçkaje.

Last day she went to the cinema. (kush?)

I went to the cinema with her. (me ?)

This is her ticket.

I found a book. It’s hers. (i kujt?)

➡ subject – kryefjalë (kush/cili?)

➡ object – kundrinor (cilin?)

➡ adjective – mbiemër (si?)

➡ bad – worst (i keq)

➡ pronoun – përemër (i kujt?)

Disa Fjalë Të Reja:


➡ ticket – biletë

➡ find – gjej (koha e shkuar – found) ➡ cinema – kinema

Whose? - I kujt?

Have/Have Got

• "Have" dhe "have got" përkthehen të dyja "kam", por "have got" përdoret në gjuhën e folur më së shumti.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht