Emrat E Numërueshëm/Panumërueshëm, Sa?, Disa/Ndonjë

Emrat E Numërueshëm/Panumërueshëm

Countable Nouns (Emrat E Numërueshëm )

➡ apples /apëlls/ (mollë)

➡ oranges /orinxhiz/ (portokalle)

➡ bananas /bananaz/ (banane)

➡ strawberries /strobërriz/ (luleshtrylle)

➡ peas /piz/ (bizele)

➡ carrots /kerrëts/ (karrota)

➡ tomatoes /tumejtoz/ (domate)

➡ hamburgers /hambërgërz/ (hamburger)

➡ chips /çips/ (patate të skuqura)

➡ biscuits /biskuits/ (biskota)

Uncountable Nouns (Emrat E Panumërueshëm )

➡ rice – oriz

➡ tea – çaj

➡ coffee /kofi/(kafe)

➡ wine /uajn/(verë)

➡ beer /bi:r/ (birrë)

➡ apple juice /ejpëll xhuis/(lëng molle)

➡ spaghetti /spageti/(makarona)

➡ yoghurt /jogërt/ (kos)

➡ cheese /çi:z/ (djathë)


Countable And Uncountable Nouns

Disa emra gjenden si në formën e numërueshme, ashtu edhe në atë të panumërueshme.


Shembuj:

➡ chocolate /çokëlit/ (çokollatë) => both

➡ pizza /piza/ picë => both


Për emrat e panumërueshëm në fjali përdorim numrin njëjës.

➡ The tea is delicious (Çaji është i shijshëm).

Teas are delicious.


Për emrat e numërueshëm përdorim dhe numrin njëjës dhe numrin shumës, në varësi të kontekstit.

➡ An apple a day, keeps the doctor away (Një mollë në ditë e mban doktorin larg).

➡ Apples are good for our health (Mollët janë të mira për shëndetin tonë).

Countable/Uncountable nouns

Si të pyesim?

- Would you like some tea (Do të doje pak çaj)?

- Yes, please / No, thank you

How Much & How Many?

How much – përdoret për emrat e panumërueshëm

How many – përdoret për emrat e numërueshëm


How much does this coffee cost (Sa kushton kjo kafe)?

– How much tonic water do you want?

– Just a little bit, thank you!

– How many apples are on the table?

There are 15 apples.

Some/Any

SOME


“Some” përdoret në fjalitë positive me emrat e panumërueshëm dhe me numrin shumës të emrave të numërueshëm.

➡ There is some bread on the table.

➡ There are some oranges on the table.


“Some” përdoret gjithashtu kur pyesim për të ofruar diçka.

➡ Can I have some coffee, please?

➡ Would you like some bread?

➡ Do you want some apples?


ANY


“Any” përdoret në pyetje dhe fjali negative me emra të panumërueshëm dhe emrat e numërueshëm në shumës.


➡ Is there any water?

➡ Does she have any children?

➡ I can’t see any rice.

➡ There aren’t any people.


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht