Should, Must, Have To, Clothes

Past Countinuous (Koha e Shkuar e Vazhduar)

should + infinitive without "to"

Përdorimi:

Should përdoret për të treguar çfarë është e drejtë ose gjëja më e mirë për të bërë në varësi të opinionit të folësit.

➡ Shpreh një obligim jo të fortë ose një këshillë.

You should call her often because she misses you. (këshillë)

Must

must + infinitive without "to"

Përdorimi:

➡MUST përdoret për të shprehur një obligim të fortë zakonisht që vjen nga folësi.

➡ Must shpreh autoritetin e folësit, prandaj duhet të jeni të kujdesshëm mos ta përdorni shumë shpesh nëse nuk doni të tingëlloni sikur po jepni urdhra.

You must help me (Të urdhëroj të më ndihmosh).

➡ MUST tregon dhe një sugjerim të fortë.

You must go to the cinema. The movie was great.

Have To

have/has + to + infinitive

Përdorimi:

➡ HAVE TO shpreh një detyrim të fortë, i cili vjen nga një faktor i jashtëm.

You have to start work at 8.00.

➡ Don’t/doesn’t have to tregon diçka që nuk është e nevojshme ta bësh.

You don’t have to do it.


Clothes (Rrobat)

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht