Most Common Phrasal Verbs In English

Phrasal Verbs

Është një grup i caktuar foljesh, të cilat kur shoqërohen me një parafjalë, ndryshojnë tërësisht kuptimin e tyre fillestar.

  • To turn on/off
  • To find out
  • To put on/take off
  • To give up
  • To throw away/throw out

Turn On/Off

Turn on – Ndez

I wanted to watch a movie so I turned on the TV

(Unë doja shikoja një film, kështu ndeza televizorin).

➡ Turn Off – Fik

When the movie finished, I turned off the TV

(Kur filmi mbaroi, e fika televizorin).

Find Out

➡ Find out – Gjej/Zbuloj

Can you find out what time he arrives here?

(Mund ta gjesh ç’orë ai arrin këtu?)


I just found out that they will go to the cinema without me.

(Sapo zbulova ata do të shkojnë në kinema pa mua.)


*“Found” është koha e shkuar e foljes çrregullt “find” .

Put On/Take Off

➡ Put On – Vesh

I will put on my coat and then we can go

(Do të vesh xhaketën dhe pastaj mund ikim).

➡ Take Off – Heq

When I get home, I always take off my shoes

(Kur arrij shtëpi, gjithmonë i heq këpucët).


*Mund të përdorim put on/take off për rroba, këpucë, kapele, ora dhe bizhuteri.

Give Up – Heq Dorë

➡ Give Up – Heq Dorë

Whatever happens, we should never give up

(Çfarëdo ndodhë, ne nuk duhet dorëzohemi kurrë).

duhanin

I want to give up smoking

(Unë dua heq dorë/lë duhanin).

Throw Away/Throw Out

➡ Throw Away/Throw Out – Hedh/Flak

The bananas were rotten, so I threw them away

(Bananet ishin kalbur, kështu që i hodha).


I accidentally threw out some important documents

(Pa dashje/aksidentalisht flaka disa dokumente të rëndësishme)!

*”Threw” është koha e shkuar e foljes çrregullt “throw”.

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht