Koha E Tashme E Vazhduar, Ndryshimi Midis Kohës Së Tashme Dhe Të Tashmes Së Vazhduar, Folja "Mund" & Pronësia

Present Continuous (Koha E Tashme E Vazhduar)

Koha e tashme e vazhduar përshkruan një aktivitet që ndodh tani (në momentin kur je duke folur).

I am explaining the lesson. (Unë po shpjegoj mësimin.)

You are listening to me. (Ju po më dëgjoni mua.)


Ajo gjithashtu përshkruan një aktivitet në të ardhmen e afërt.

I am going to Geneva soon (Do shkoj në Gjenevë së shpejti).

He is picking me up (Ai do të më pres (marr nga aeroporti)).

Forma Në Fjalitë Dëftore, Mohuese Dhe Pyetëse

Are you playing football? Yes, I am/No, I am not

Drejtshkrimi I Foljeve Me - ing

Most verbs just take –ing (Shumica e foljeve vetëm marrin -ing)

go – going

cook – cooking


If infinitive ends in –e, we drop –e + ing (Nëse format bazë mbaron në -e, -e bie + ing)

write – writing

take – taking


In one – syllable verbs, when it has one consonant + one vowel + one consonant, we double the last consonant + ing (Në fjalët një rrokëshe, nëse ka një bashkëtingëllore + një zanore + një bashkëtingëllore, dyfishojmë bashkëtingëlloren e fundit + ing)

put – putting

sit – sitting

Ndryshimi Midis Present Simple Dhe Present Continuous

Present Simple is the tense we use when we are talking about everyday things and habitual actions in general in the present, but Present Continuous describes things that we are doing in a specific moment as the action is an ongoing action.

Koha e tashme është një kohë që ne e përdorim për të folur për gjëra të përditshme dhe veprime të zakonshme në të tashmen, por koha e tashme e vazhduar përshkruan një veprimtari që ne po e bëjmë në një çast të caktuar ndërkohë që veprimi po bëhet/ndodh.

He always goes to the cinema, but now he is going to the park (Ai shkon gjithmonë në kinema, por tani ai po shkon në park).

Can/Could

· Can dhe can’t kanë të njëjtën formë në të gjitha vetat.

· Nuk ka nevojë për do/does.

· Ata ndiqen nga infinitivi pa “to”.

Can/Could Positive & Negative

Can/Could Question

Can you swim? Yes, I can/No, I can’t.

Could you see her? Yes, I could/No, I couldn’t.

Possessive 's (Pronësia 's)

· My brother’s name is Ardit (Emri i vëllait time është Ardit)

· This is Ardit’s dictionary (Ky është fjalori i Arditit).

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht