Koha E Shkuar (2/2) - Shprehjet Kohore – Parafjalët

Past Simple (part 2) (Koha E Shkuar (pjesa 2))

The Answer (Përgjigja):

Yes, I did (Po, unë shkova.)

No, I did not/didn’t (Jo, unë nuk shkova.)

Time expressions (Shprehjet kohore)

last /last/ i kaluar

I was in the shop last night ((Unë) Isha në dyqan natën e kaluar).


yesterday /jestë:dei/ dje

I talked with Quentin yesterday ((Unë) Fola me Quentinin dje).


ago /ëgou/ më parë

I went there 2 years ago ((Unë) Shkova atje 2 vjet më parë).

Prepositions (Parafjalët)

under /andër/ poshtë

over /ovë: (r)/ mbi/përtej

in /in/ në

on /on/ mbi/sipër

in front of /in front ëv/ para

behind /bihajnd/ pas/prapa

next to /nekst tu/ pranë


Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht