Ndajfoljet e Shpejtësisë, Koha E Shkuar

Ndajfoljet E Shpeshtësisë

There is/ There are

there is – ndodhet/gjendet


Shembuj:

- There is a pencil in the bag.

- There is not (isn’t) an eraser on the table.

- Is there a book under the desk?

there are – ndodhen/gjenden


Shembuj:

- There are some flowers in the vase.

- There are not (aren’t) any computers in the room.

- Are there any pens on the ground?

Examples:

How many cats are in the street?

· There are some cats in the street.

How many empty rooms are there?

· There are some empty rooms.

· There aren’t any rooms

This/That/These/Those

this – ky/kjo

that – ai/ajo

these – këta/këto

those – ata/ato

Past Simple (Koha E Shkuar)

Past Simple of the verbs “TO BE”, “TO HAVE”, “TO GO”/Koha e shkuar e foljeve “JAM”, “KAM”, “SHKOJ”

Past Simple for regular verbs (Koha e shkuar e foljeve të rregullta).

Shumica e foljeve janë të rregullta dhe:

· Marrin –ed në fund

walk – walked (eci)

watch – watched (shikoj)

· Kur folja mbaron me –e, merr vetëm –d

love – loved (dua)

live – lived (jetoj)

· Nëse folja ka vetëm një rrokje dhe një zanore dhe një bashkëtingëllore, dyfishojmë bashkëtingëlloren

plan – planned

stop – stopped

· Në qoftë se folja mbaron me –y dhe para –y ka një bashkëtingëllore, -y kthehet në –i +ed

study – studied

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht