State Verbs, So Do I/Neither Do I

State Verbs

Është një grup i caktuar foljesh të cilat nuk mund të përdoren në Kohën E Tashme/Shkuar Të Vazhduar (Present/Past Continuous). Këto folje ndahen në disa kategori:

➡ Folje që shprehin opinione.

➡ Folje që shprehin pronësinë ose zotësinë.

➡ Folje që shprehin emocione dhe ndjenja.

➡ Folje që shprehin shqisat tona.

Folje që shprehin opinione.

Foljet që shprehin pronësinë ose zotësinë për diçka.

Foljet që shprehin emocione dhe ndjenja.

Foljet që shprehin shqisat tona.

Në disa raste disa nga këto folje mund t’i shohim në Present/Past Continuous, por kur këto folje shprehin një veprimtari, jo një gjendje.

She has a lot of money (Ajo ka shumë para). ▶ pronësi

She’s having a bad day (Ajo po kalon një ditë të keqe). ▶ veprimtari

I see what you mean (E kuptoj çfarë do të thuash). ▶ perceptim/kuptim

I am seeing you tomorrow (Do të të shoh/takoj nesër). ▶ veprimatari

So Do I/Neither Do I

➡ So Do I – Përdoret për t’u pajtuar me mendimin e parafolësit, kur mendimi shpreh diçka pozitive. (Edhe unë)


– I like tea.

– So do I!

➡ Neither Do I – Përdoret për t’u pajtuar me mendimin e parafolësit, kur mendimi shpreh diçka negative. (As unë)


– I don’t like rain.

– Neither do I!

⚡Megjithatë bëni kujdes! ⚡

Jo gjithmonë përdoren me "do". Duhet të shohim çfarë folje ndihmëse ose gjysmë-ndihmëse ka fjalia paraardhëse.


– I can swim (Unë mund të notoj).

– So can I (Edhe unë)!


– I am not going there (Unë nuk do të shkoj atje).

– Neither am I (As unë)!


– I went there (Shkova atje).

So did I (Edhe unë).


– I haven’t been there (Nuk kam qënë atje)!

– Neither have I (As unë)!

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht