Tricky English Words

Lie, Lay

➡ “To lie” (shtrihem/qëndroj) është një folje shumë e ndërlikuar. Është një folje jo kalimtare, kështu që nuk mund të shoqërohet nga një kundrinor i drejtë. “To lie” është e ndërlikuar, sepse koha e saj e shkuar, “lay”, duket si folja kalimtare “lay” (lë/vendos).


➡ “To lay” ka një kuptim të ngjashëm me “to put down” (vendos/ul poshtë), por meqë është një folje kalimtare, kërkon një kundrinor të drejtë (kë?).

Mund të themi:

➡ Last night, I lay (past tense of “to lie”) in bed knowing the morning would come all too soon.

She lays (present tense of “to lay”) a dress on her bed.


Nuk mund të themi:

➡ As I lay here in bed, I think about how tomorrow will be a very long day.

(Sepse këtu “lay” është koha e tashme e foljes “to lay” dhe është gabim si nga ana kuptimore (u lashë në shtrat), dhe nga ajo gramatikore (nuk shoqërohet me kundrinor të drejtë nga pas.)

Beside, Besides

Beside” dhe “besides” gjithmonë ngatërroehn me njëra-tjetrën dhe janë dy fjalë që me plot gojë mund të themi që janë “Tricky English Words”.

➡ “Beside – pranë”, tregon pozicionin e një objekti kundrejt një tjetri, kurse “besides – përveç” është një lidhëz kundërshtuese.


Shembuj:

➡ I put the book beside the notebook while studying.

➡ I want to learn other languages besides English.

➡ Nëse përdoret si një fjalë lidhëse “besides” ka edhe kuptimin “gjithashtu”.


Shembull:

➡ It is too late to go to school today and besides, I have to do the video for my students.

Discrete, Discreet

Këto dy fjalë janë shumë të ngatërrueshme, sepse janë fjalë homonime, pasi shkruhen ndryshe, por shqiptohen njëlloj (diskri:t).

➡ “Discrete” do të thotë “i veçantë/i dallueshëm”


I divided the room into two discrete areas for sleeping and working.

➡ “Discreet” do të thotë “që s’bie në sy”, ka kuptimin që është diçka e fshehtë.


I tried to be discreet and see what was happening through the keyhole.


There, They’re, and Their

Ne i kemi mësuar kuptimet e të gjitha këtyre fjalëve, por sërish mund të ngatërrohen ndaj po ju jap një shembull që mos t’i ngatërroni më kurrë.

They’re (they are) going to their (e tyre) house, which is over there (atje).

Affect and Effect

Këto dy fjalë ngatërrohen shumë sepse të dyja mund të përdoren dhe si emër dhe si folje.

➡ “Affect” do të thotë “ndikoj”.

The holiday was not affected by the weather.


➡ Kur përdoret si një emër “affect” ka kuptimin e mimikës së një personi.

My cheerful affect didn’t fool anyone. They all knew that deep down I was crushed.

Effect” në anën tjetër do të thotë “përfundim”/“efekt”

The movie had a bad effect on her.


➡ “Effect” si një folje shoqërohet zakonisht me “change” dhe do të thotë “shkaktoj”.

Activists work to effect change in their communities.Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht