Defined/Undefined Articles, Plural Names, Numbers 1-20

Defined & Undifined Articles

Defined Article” që në shqip do të thotë “nyje shquese” është një pjesëz që vendoset para një emri për ta shquar atë. Në shqip nuk kemi një nyje shquese, sepse i shquajmë emrat me anë të mbaresave në fund të fjalës. Në anglisht kjo nyje shquese është “THE”


Shembuj:

the girl – vajza

the boy – djali

the class – klasa

the apple – molla


Pra në anglisht për të shquar një emër vendoset vetëm pjesëza “THE” dhe emri qëndron gjithmonë në formën fillestare.

“Undefined Article” që në shqip do të thotë “nyje joshquese” është një pjesëz që vendoset para një emri për të treguar që emri nuk është në trajtën e shquar. Në shqip kemi pjesëzën “një”. Në anglisht kjo nyje shquese është “a/an”.

Nyja joshquese a vendoset para emarve që fillojnë me bashkëtingëllore.


Shembuj:

a girl – një vajzë

a boy – një djalë

a class – një klasë


Nyja joshquese “an” vendoset para emrave që fillojnë me zanore.


Shembuj:

an apple – një mollë

an orange – një portokalle

an eagle – një shqiponjë

Shumësi i Emrave

  • Në anglisht shumica e emrave e formojnë shumësin me anë të mbaresës “-s”:

girl – girls (vajza)

apple – apples (mollë)

  • Emrat që mbarojnë me “-s”, “-ss”, “-sh”, “ch” e formojnë shumësin me anë të mbaresës “-es”:

bus – buses (autobusë)

class – classes (klasë)

wish – wishes (dëshira)

match – matches (ndeshje)

  • Kur emrat mbarojnë me “-y”, kemi dy forma të formimit të shumësit:

- Kur para “-y” ka një bashkëtingëllore, “-y” bie dhe shtohet “-ies”

baby – babies (bebe)

family – families (familje)

- Kur para “-y” ka një zanore, vetëm shtojmë “-s”

boy – boys (djem)

day – days (ditë)

  • Emrat e çrregullt ndryshojnë formën e tyre:

child – children (fëmijë)

man – men (burra)

Numrat nga 1-20

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht