Përsëritja E Kohëve Të Foljeve, Koha E Ardhme, 5 Vende Në Qytet

Përsëritje E Kohëve Të Foljeve

Present Simple (Koha e Tashme)

Përdoret për të treguar:

Një zakon:

I get up at 7 o’clock (Unë ngrihem në orën 7).

Një fakt:

Earth is round (Toka është e rrumbullakët).

Një fakt të vërtetë për një kohë të gjatë:

I am a student (Jam një student).


Positive Sentences:

➡ I play a game (Unë luaj një lojë).

➡ He plays a game (Ai luan një lojë).

Questions:

➡ Do I play a game (A luaj unë një lojë)?

➡ Does he play a game (A luan ai një lojë)?

➡ When do I play a game (Kur luaj unë një lojë)?

➡ When does he play a game (Kur luan ai një lojë)?


Negative sentences:

➡ I do not (don’t) play a game (Unë nuk (s’) luaj një lojë).

➡ He does not (doesn’t) play a game (Ai nuk (s’) luan një lojë).


*"I" përfaqëson gjithë vetat e tjera (you, we, they), sepse kanë të njëjtën formë.

*"He" përfaqëson përemrat e vetës së III njëjës (she, it), sepse kanë të njëjtën formë.

Past Simple (Koha e Shkuar)

Përdoret për të treguar:

Një veprim që ka përfunduar:

I played tennis last Saturday (Unë luajta tenis të shtunën e kaluar).

Shprehjet që përdoren në kohën e shkuar janë:

Last Saturday (të shtunën e kaluar)

5 years ago (5 vite më parë)

Yesterday morning (dje në mëngjes)Positive Sentences:

➡ I played a game (Unë luajta një lojë).

➡ He played a game (Ai luajti një lojë).

Questions:

➡ Did I play a game (A luajta unë një lojë)?

➡ Did he play a game (A luajti ai një lojë)?

➡ When did I play a game (Kur luajta unë një lojë)?

➡ When did he play a game (Kur luajti ai një lojë)?


Negative sentences:

➡ I did not (didn’t) play a game (Unë nuk (s’) luajta një lojë).

➡ He did not (didn’t) play a game (Ai nuk (s’) luajti një lojë).


*"I"përfaqëson gjithë vetat e tjera (you, we, they, he, she, it), sepse kanë të njëjtën formë.

Present Perfect (Koha e Kryer)

Përdoret për të treguar:

Një veprim që ka ndodhur dikur në të shkuarën:

I have played football with my friends (Unë kam luajtur futboll me shokët e mi).

Një veprim në që ka ndodhur diku në të shkuarën dhe vazhdon të ndodhë edhe në të tashmen:

I have lived there for 3 years (Kam jetuar aty për 3 vjet). *vazhdoj jetoj ende aty

Një përvojë që ka ndodhur (të paktën) njëherë në jetën e dikujt:

I have been to Spain (Kam qenë Spanjë).

Positive Sentences:

➡ I have played a game (Unë kam luajtur një lojë).

➡ He has played a game (Ai ka luajtur një lojë).

Questions:

➡ Have I played a game (A kam luajtur unë një lojë)?

➡ Has he played a game (A ka luajtur ai një lojë)?

➡ When have I played a game (Kur kam luajtur unë një lojë)?

➡ When has he played a game (Kur ka luajtur ai një lojë)?


Negative sentences:

➡ I have not (haven’t) played a game (Unë nuk (s’) kam luajtur një lojë).

➡ He has not (hasn’t) played a game (Ai nuk (s’) ka luajtur një lojë).


*"I"përfaqëson gjithë vetat e tjera (you, we, they), sepse kanë të njëjtën formë.

* "He" përfaqëson përemrat e vetës se III-të njejës (she/it), sepse kanë të njëjtën formë.

Present Continuous (Koha e Tashme e Vazhduar)

Përdoret për të treguar:

Një veprim që po ndodh tani:

I am playing football with my friends (Unë po luaj futboll me shokët e mi).

Një veprim që ka ndodhur diku tani, mbase jo saktësisht kohën kur po flasim:

I am reading a good book by Daniel Steel (Unë po lexoj një libër të bukur nga Daniel Steel).

Një plan në një ardhme afërt:

I am seeing the doctor tomorrow (Do të takoj doktorin nesër).

Positive Sentences:

➡ I am playing a game (Unë po luaj një lojë).

➡ He is playing a game (Ai po luan një lojë).

Questions:

➡ Am I playing a game (A po luaj unë një lojë)?

➡ Is he playing a game (A po luan ai një lojë)?

➡ When am I playing a game (Kur do të luaj unë një lojë)?

➡ When is he playing a game (Kur do të luajë ai një lojë)? (si një plan)


Negative sentences:

➡ I am not ('m not) playing a game (Unë nuk (s’) po luaj një lojë).

➡ He is not (isn’t) playing a game (Ai nuk (s’) po luan një lojë).


*Në Present Continuous ndryshimin në zgjedhim e pëson folja "jam", e cila ndryshon sipas vetave (I am, you/we/they are, he/she/it is). Folja bazë merr vetëm -ing në fund.

Shembull: play+ing

Future Simple (Koha e Ardhme e Thjeshtë)

Koha e ardhme në anglisht formohet në tre mënyra në varësi të asaj që shprehim:

willPër një veprim të paplanifikuar (will do)

going toPër një veprim të planifikuar (going to do)

Present Continuous Për takime të planifikuara (to be doing)


Positive Sentences:

➡ I will play a game (Unë do të luaj një lojë).

Questions:

➡ Will I play a game (A do të luaj unë një lojë)?

➡ When will I play a game (Kur do të luaj unë një lojë)?


Negative sentences:

➡ I will not (won't) play a game (Unë nuk (s’) do të luaj një lojë).


*"I"përfaqëson gjithë vetat e tjera (you, we, they, he, she, it), sepse kanë të njëjtën formë.

5 Places In The City (5 Vende Në Qytet)

Copyright © 2018-2022 | Si Të Mësoj Anglisht